Arbeidsrett

"Arbeidsrett" er fellesbetegnelsen på de lover og forskrifter som gjelder for arbeidslivet. Det er normalt å dele arbeidsrett opp i to deler; den individuelle delen og den kollektive delen.

Arbeidsrett - den individuelle delen

Den individuelle delen av arbeidsrett er de lover og regler som gjelder hver enkelt arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver. Den individuelle delen behandler reglene vedrørende ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

De mest brukte lovene er arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven (for statsansatte) og ferieloven, samt kapitlet om sykepenger i folketrygdloven. En arbeidsgiver må en ha oversikt over de regler som gjelder for ansettelse, arbeidstid, lønn, skattetrekk, permisjoner, ferie, forsikringer og sykepengeordningen.

Arbeidsrett - den kollektive delen

Den kollektive delen dreier seg i hovedsak om lover og regler knyttet til tariffavtaler, hvem som er bundet av dem og tolkninger av slike avtaler. Sentralt i den kollektive del er tariffavtalen. Dette er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Tariffavtalen er i hovedsak ufravikelig.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co har juridisk kompetanse innen alle sider av arbeidslivet, og bistår både arbeidsgivere, arbeidstakere, og offentlige og private virksomheter.

Vår bistand omfatter både rådgivning og forhandlingsbistand ved restruktureringer og nedbemanning, avtaleutforming ved inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, samt tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.