Eiendomsmegling

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co yter bistand ved kjøp, salg og utleie av fast eiendom, formidler kontakten mellom kjøper og selger, utarbeider kontrakter, besørger tinglysing og foretar oppgjør. Ved å benytte en profesjonell tredjepart er både kjøper og selger sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør.

Kort oppsummert kan man si at eiendomsmeglingsoppdrag består av fem faser - forberedende fase, salgsarbeid, budgivningsfasen, kjøpekontraktfasen og oppgjørsfasen.

Forberedende fase

Eiendomsmegleren innhenter opplysninger som man er pliktig å fremvise i salgsoppgaven.

Salgsfasen

I denne fasen er salgsoppgaven utarbeidet med de opplysninger eiendomsmegleren er pliktig til å gi, samt vilkår selger ønsker å selge boligen sin med. I tillegg orienteres det i salgsoppgaven om lovpålagte budfrister og budregler for øvrig. Boligen annonseres og man avholder visning.

Budgivningsfasen

Her mottar eiendomsmegleren bud fra interessenter. Budene føres inn i budjournalen, og selger og andre interessenter orienteres om mottatte bud. All kommunikasjon vedrørende budgivning må kunne dokumenteres, noe som betyr at det må skje skriftlig.

Kontraktsfasen

Etter at avtale er inngått innkalles selger og kjøper til et kontraktsmøte. I kontraktsmøtet skal alle dokumenter som angår avtalen, samt alle dokumenter som eiendomsmegleren trenger for å gjennomføre hjemmelsoverføringen og utbetale det økonomiske oppgjøret til selger, underskrives. Det er viktig å huske at avtalen allerede er inngått ved aksept av bud, slik at kjøpekontrakten kun er en formalisering.

Oppgjørsfasen

Når overtakelsesprotokoll er underskrevet, må skjøte oversendes til kartverket og tinglysning foretas. Det er vanlig at kjøpesummen blir stående hos en tredjepart, for eksempel på klientkonto hos advokat, til alt er bekreftet i orden. Dette sikrer at selger ikke må overdra boligen uten at man har mottatt betaling, og at kjøper ikke må betale før hjemmelen er overdratt.

Advokat Knut Lyngtveit har mange års erfaring som eiendomsmegler og kan gi gode tips og råd om hvordan du kan få ned kostnadene, hva du kan gjøre selv, og hva du bør ha hjelp til. Advokat Lyngtveit er fast advokat for paraplyorganisasjonen De Eldres Boligspareklubb, og fungerer også som eiendomsmegler ved omsetning av leiligheter i borettslag tilknyttet boligspareklubbene.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.