Priser og vilkår

Oppdragsbekreftelse
Før oppdraget igangsettes vil klienten motta en spesifisert oppdragsbekreftelse i tråd med Advokatforeningens anbefalte retningslinjer, som angir oppdragets art, timepriser mv. Sammen med våre generelle oppdragsvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget.

Priser og honorarberegning

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Firmaet er underlagt Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk" og Konkurransetilsynets "Forskrift av 14. november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester" (prisopplysningsforskriften). Timeprisen fastsettes ut fra oppdragets art, kompleksitet og omfang.

Våre veiledende timepriser ligger normalt i området fra kr. 1200,- til kr. 2400,- pr. time, med tillegg av 25 % mva. I tillegg kommer eventuelle utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget, som for eksempel reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, rettsgebyrer m.m. I enkeltsaker kan salæret ligge både under og over normalområdet. Salæret skal imidlertid alltid stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. Våre klienter vil løpende oppdateres om sakens kostnadsutvikling.

I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi en fast pris på forhånd.

Vi undersøker også om utgifter til juridisk bistand kan dekkes inn under ulike forsikringsavtaler som medlemmene har inngått, eller etter statens regler om fri rettshjelp. Skader på person dekkes ofte av forsikringsselskapene direkte.