Barnerett

Barnerett er rettsområdet som behandler juridiske spørsmål tilknyttet barns rettslige stilling. Barnerett ivaretar barns rettigheter og behov i forhold til foreldre, og regulerer også barns rettigheter i forhold til resten av samfunnet for øvrig.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co yter bistand i forbindelse med spørsmål tilknyttet barns rettigheter etter barneloven og spesiallovgivningen, samt foreldres kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Lovgivningen på dette området er spredt og omfatter spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, økonomiske forhold m.m.

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Det følger av barneloven at alle avgjørelser etter denne loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste». Advokatfirmaet Lyngtveit & Co bistår i forbindelse med spørsmål tilknyttet barnefordeling, samvær og foreldreansvar.

Vi hjelper foreldre med å komme frem til avtaler som er til det beste for barna. Siktemålet er å finne en løsning som partene kan være enige om. Hovedfokus settes på å få til løsninger via mekling.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co bistår i utenrettslige og rettslige meklinger, samt i nødvendige rettslige prosesser.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.