Strafferett

I Norge har alle som straffeforfølges rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg. Det vil si at man i straffesaker i utgangspunktet kan velge hvilken advokat man vil ha. Hvis man ikke velger en advokat selv, vil en av domstolens faste forsvarere bli oppnevnt.

Hovedregelen er at så lenge saken er hos politiet/påtalemyndigheten (på etterforskningsstadiet) må du selv må betale for advokatbistand. Når saken kommer opp for retten (til hovedforhandling) er dette dekket av staten.

Dersom du ønsker bistand fra vårt kontor, kan du ta kontakt med oss eller politiet direkte, så vil vi ordne resten slik at vi blir oppnevnt som din forsvarer.

I tillegg til forsvareroppdrag utfører vi også oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.

Som offer for en forbrytelse har man ofte behov for juridisk bistand for å sikre sine rettigheter. Dette er særlig tilfellet ved mishandling og/eller overgrep mot kvinner og barn.

Vi gir råd og juridisk bistand helt fra starten av en etterforskning og frem til saken er avsluttet, enten ved at saken blir henlagt eller behandlet i alle rettsinstanser. Vi anbefaler våre klienter å ta kontakt så snart etterforskning er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning.

Advokafirmaet Lyngtveit & Co har lang og bred prosedyreerfaring. Vi prosederer jevnlig straffesaker i tingretter og lagmannsretter over hele landet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.