Erstatningsrett

Erstatningsrett handler om vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap. Erstatningsrett kan deles inn i 2; "betingelsene for erstatningsansvar" og "reglene for hvordan erstatningen skal beregnes".

Hensynet bak erstatningsrett

Hensynet bak erstatningsrett er delt inn i reparasjonshensynet og prevensjonshensynet. Reparasjonshensynet går ut på at skadelidte skal stilles som om skaden ikke har skjedd. Prevensjonshensynet går ut på at en eventuell skadevolder vil stå økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Det at en eventuell skadevolder vil stå økonomisk ansvarlig for sine handlinger, har en forebyggende effekt og gjør at folk handler mer aktsomt enn de ellers ville gjort.

Erstatningsrett - 3 prinsipper

Etter alminnelig norsk erstatningsrett må tre grunnvilkår være oppfylt for at en skadelidt skal bli tilkjent erstatning:

  • Den skadelidte handlingen må ha ført til et økonomisk tap.
  • Skadevolderen må ha foretatt en ansvarsbetingende handling eller det må foreligge et annet ansvarsgrunnlag.
  • Det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen.

Norsk erstatningsrett krever som hovedregel at skaden lar seg verdsette økonomisk. Således er erstatningsretten hovedsakelig økonomisk fundert.

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co besitter spesialkompetanse innen både personskadesaker og tingskadesaker.

På personskaderettens område bistår vi klienter i alle type saker, herunder trafikkskader, yrkesskader, fritidsskader, trygdesaker, samt saker etter forsørgertap. Vi jobber også som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, blant annet i forbindelse med erstatning og oppreisning som følge av lovbrudd.

På tingskadenes område bistår vi våre klienter på alle erstatningsrettslige områder, herunder mangelsaker ved fast eiendom etter avhendingsloven.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.